۱۳۹۱ آبان ۲۲, دوشنبه

خیال
سر تا سر خیال من نقاشیهای کاشیهاش
سبز میشن و ناز میکن ، مستا شبا تو کوچه هاش
هوای آواز میکنن